تاريخ : جمعه سی ام مهر ۱۳۸۹ | 18:6 | نویسنده : اسماعیل راسخ نورد

 الف بخش مفاهیم و درک مطلب

۱-   کنایه های زیر را معنی کنید.

 الف -  دامن از خاک بر چیدن     ب -  انگار قند در دل محسن آب کردند.

۲-  منظور شاعر از بیت "  سخن را سر است ای خردمند و بن / میاور سخن در میان سخن "  چیست ؟  

۳-در بیت "  نه محقّق بود نه دانشمند / چارپایی بر او کتابی چند "

الفچه تفاوتی بین واژه ی دانشمند و محقّق است ؟ب -این بیت در وصف چه کسانی است ؟

 ۴- در مصراع "  از ظلمت خود رهایی ام ده / با نور خود آشنایی ام ده "

الف معنای دو گانه ی واژه ی( خود ) را بنویسید.   ب منظور شاعر از ظلمت چیست ؟

  ب بخش لغات و اصطلاحات

* لغات و اصطلاحات زیر را معنی کنید.

 تَعَب :       بدیع :           چرنکه :         مصادف با اربعین حسینی بود:

  پ بخش دانش های ادبی

۱- استاد غزل های عارفانه  چه کسی است ؟  2- درون مایه ( موضوع ) غزل اجتماعی چیست ؟ 2 مورد

 ۳-  باب چهارم گلستان در چه موضوعی است ؟

۴- نوع سجع را در عبارت زیر معلوم سازید.

      ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیز گاران کمال یابد

 ۵-  نوع زیبایی سخن را در بیت زیر معلوم سازید ( 2 مورد )

        ما برون را ننگریم و قال را / ما درون را بنگریم و حال را

۶- آثار زیر از چه کسانی است ؟

        جامع التّواریخ :                              سرود سپیده :

  ۷-  منظور از واقع گرا بودن گلستان چیست ؟

 ت بخش دستور زبان فارسی                             

۱-  نوع صفت را در جملات زیر معلوم سازید.

 الف -  بنیاد های فکری و فرهنگی           ب خبر موفّقیّت دوستم شنیدنی بود.

۲- از مصدر  ( سوختن ) اسم مصدر ، صفت فاعلی  ، صفت مفعولی و بن مضارع بنا سازید.

۳-   نوع متمّم را در جملات زیر معلوم سازید.

 الف -  در کارگه کوزه گری رفتم دوش          ب دلش لبریز از محبّت بود.

 ۴- نوع گذر و نا گذر بودن افعال زیر را بنویسید.

الف خوابیده است                                    ب -  پوشیده باشد.                             

۵-  فعل ( خوابید) را با قانون گذرای سببی از دو جزئی به سه جزئی تبدیل کنید.

۶-  با توجّه به  بیت " گهر بی هنر زار و خوار است و سست/به فرهنگ باشد روان ، تندرست.

نقش  دستوری واژه های مشخّص شده را بنویسید.  ( نهاد، مفعول ، متمّم ، مسند و ... )

 

                                 سرسبز و سربلند باشید - راسخ نورد  • قالب پرشین بلاگ